Conas a rá...   

Bailiúchán Cor Cainte

le Gearóid Ó LaoiA 100 pound reward: Céad punt de dhuais

A bird in the hand is worth two in the bush: Is fearr breac sa láimh na
bradán sa linn.

A book about London: Leabhar faoi Lonndon

A knock came to the door: Cnagadh ar an ndoras

A life of excess: Saol na bhfuíoll

A light touch (writing): Stíl éadrom

A likely story, likely looking: Dealraitheach

A little bit more than thirty: Breis bheag is tríocha

A man of endurance: Fear go bhfuil fulaingt ann, teacht aniar ann

A mass will be said for the repose of his soul: Cuirfear aifreann lena anam

A player of his quality: Imreoir dá chaighdeán siúd

A poor specimen of ..: Leithscéal de rud..

A trade that it would be difficult to imagine him doing: Ceard ba dheacair a
shamhlú leis

A very real fear: Eagla na háirithe

A wheel turning: Roth ag iompú

A wolf in sheep's clothing: An sionnach i gcraiceann na caorach

Abide by the truth: Siúl ar an bhfírinne

According to precedent: De réir nóis

Accumulate: ag carnadh. Tiomsaigh Méadaigh

Ad nauseam: Go strambánach

Admire: Iontas a dhéanamh de (TOL)

Adopted country: Tír mo dhídine

Afford: Tá sé d'achmhainn NÓ de ghustal aige.

After all: Tar éis an tsaoil

Alive and kicking: Beo beathach, beo beathúch

All his ancestors: A sheacht sinsear..

All mixed up: Ar fud a chéile, ar fud fad a chéile, ar fud fad trína chéile

All over, everywhere: Ar fud na bhfud

All square: Cothrom

An army marches on its stomach: An bia capall na hoibre

An eye opener: Oscailt aigne agus oscailt súl

An issue: Usually ceist

An pobal ar de sinn: of which we are or belong

Anticipate: Súil roimh.
Réamheas Tuar etc

Anticipation: Beartú roimh ré.
Réamhghabháil

Anyone could see: Chífeadh dall gan súil..

Anyway decent etc. of clothes: ar aon slacht

Apart from, leaving that out of it, despite, : In éagmais

Apply for (job): Cuir isteach air

Approach of death: Ionsaí an bháis

Approve of: Bheith i bhfách le: I don't approve of them = níl siad chun mo
thaitnimh

Approve: Aontaigh le Ceadaigh Glac le Formheas Taobhaigh le

Are Ireland expected to win this match: An bhfuil ainm na hÉireann ar an
gcluiche seo

Are there any developments in the story: An bhfuil cor nua sa scéal

Are you assuming: An bhfuilir ag déanamh talamh slán de

Arm in arm: Uilinn in uilinn a chéile

As against that: Os a choinne sin, ina choinne sin

As bald as a coot: Chomh maol le tuairgnín, le croí mo dhearnan

As black as soot: Chomh dubh leis an sú, dubh le pic

As cheeky answer to < what have you done with it etc.>: Fiafraigh den gcat é

As far as I know: De réir m'eolais, ar feadh m'eolais

As far as I remember: De réir mo chuimhne

As far as I'm concerned: I mo chora féin de

As far as my eyes can gauge: Ar thomhas mo shúl

As far as you could see: Chomh fada agus a rithfeadh do súil

As likely as not: Chomh dócha lena athrach

As much as: A oiread agus

As quickly as they came: Chomh tiubh is a thagaidís

As soon as: A thúisce, chomh luath agus

As the fella said: Fé mar a dúirt an té a dúirt

As you're there..: Ó tharla go bhfuil tú ann

Ask a question: Rud a fhiafraí de dhuine

Ask about something: Faisnéis a chur fé rud

Ask him a favour: Iarr gar ar

Ask him the time: Fiafraigh de cén t-am é

Ask him the way: Cuir eolas an bhóthair leis

At a pinch: Má's gá

At all at all: Dubh bán ná riabhach

At full force: Ina lán neart

At his own expense: Ar a chostas féin

At the best of times: An lá ab fhearr a bhí sé

At the least: Ar a laghad, ar a bheag

At this stage: Ar an bpointe seo

At your own risk: Ar do phriacal féin

Bad cess to you: Díth béasa ort!

Badly affecting them: Ag breith cruaidh orthu

Badly wanted: Ag teastaíl go dóite

Barely..: Ní raibh ann ach go
   
Could get at..: Níl dul ar..

Creep, crawl: Snámh v. Eascann ag snámh ar an dtalamh. Shnámh sé aníos
chugainn = he sneaked up on us. Ag snámh thart = crawling, loitering about.
Tá sé ag snámh leis síos an bóthar = he is dawdling along down the road

Crux: Croí na ceiste: bun agus barr an scéil

Dá laghad a thaitnaíonn sé liom: Little as I enjoy it.

Dá mhéid mo mheas air: Even though I think highly of him..

Dart towards: Sciuird a thabhairt, ionsaí, tabhairt faoi de sciotán

Dead loss: Caillteanas glan

Death-knell: Creill bháis

Deceiving: Mealltach. Beguiling, alluring, coaxing, deceptive, disappointing

Deep-seated: Dearg- Dubh-

Defect: Máchail f2

Delicate situation: Cás tinneallach, cigilteach.
Delicate question = scéal
íogair.
To tread on delicate ground = siúl ar thanaí. Delicate health =
drochshláinte. Delicate person = leochaileach, treolaí, treáninneach.
Delicately = go fíneálta

Dependance: Cleithiúnas. I gcleithiúnas duine

Did he sound well?: Ar bhraithis ar fónamh é, ar thaibhsigh sé go maith ?

Did you do some of that work?: An raibh lámh agat san obair sin

Disapprove of: Bheith míshásta leis

Discarded: Caite ar chúl (MOS)

Discreet person: Béal ina chónaí

Discussing things: ag déanamh comhairle. Also means to come to a decision.

Dismissively: = indifferently. Ar nós cuma liom, go patuar, go fuarchúiseach

Disorientate: Cuirim dá threo, dá threoir

Distract: Aigne duine a bhaint de rud, mearaigh, iúl duine a bhaint de,
distracted = ar mearaí, ar bharr a chéille, trína chéile

Do you do any of that kind of work.: An mbíonn lámh agatsa san obair sin?
MOS.

Do you mean me?: An mise atá tú ag rá?

Do you speak Irish: An bhfuil Gaeilge agat

Does he have his marbles, is he compos mentis: An bhfuil sé ina chéill.

Don't complain too much: Ná bí róghearánach

Don't content yourself with that version of the story: Ná codail ar an
gcluas sin

Don't count your chickens: Ní breac é go raibh sé ar an bport

Don't dare touch it: Ná buail barr méire air adeirim

Don't fall asleep: Ná tagadh aon néal codlata ortsa

Don't hold that statement against me: Ná hagair na focail sin orm

Don't part with it for anything: Ná tabhair ar chamán ná ar liathróid é

Don't take for granted: Ná déan deimhin ded' dhóchas

Don't touch it: Ná leag lámh air

Donncha had a daughter: Saolaíodh leanbh iníne do Dhonncha

Down as far as possible: Chomh fada síos is atá síos ann

Drinking too heavily: Ag dul ródhian ar an mbuidéal

Driven out of his mind: A mheabhair bainte de

Each one of them got a dog: Fuair siad madra an duine

Elaborate: Críochnúil (thorough), complex = casta, of inspection = mion, of
style = greanta, saothraithe

Elan Flair: Ligean Mire meanman

Embedded: Istigh

Evenly matched: Ar aon chumas

Every bone in your body will be broken: Roinnfear do cheithre chnámh ar a
chéile

Every cloud has a silver lining: Ní bhíonn néal gan ghealán

Every disease under the sun: Seacht ngalar na sléibhte

Everyone has his own problems: Gach fear is a ghalar féin air

Evict: Seilbh a bhaint de : Ag baint seilbhe de

Exactly the same as: Gan aon oighre air ach.. oidhre also

Exactly: Díreach..

Exploiter: Fear éadála ?. Éadáil a dhéanamh ar dhuine = to to gain at the
expense of someone.

Expressive: Lán de bhrí, tromchiallach

Face to face: ar bhéal le. béal ar bhéal.

Falling behind: i ndiaidh láimhe, i ndiaidh lámha

Fetch: Téir faoi choinne OR faoi dhéin OR i gcomhair. Fetch a price =
chuaigh ar

Few people: Puinn daoine

Fill it to the brim: Lomlíon é: cuir a lomlán ann.

Fire Risk: Riosca dóiteáin

First catch your hare: Cuir an breac san eangach sula gcuire tú sa phota é

First come first served: Tagadh do sheal mar a tháinig tú féin, an té is
túisce chun na picleach. Céadbhlaiseadh, céad duine (GOL).

Firstly: Sa chéad dul síos

Five point star: Réalt cúig rinn

Fix it onto the window: Daingniú ar an bhfuinneog

Flat on his back: Sínte glan ar fhleasc a dhroma

Flat out: Ar a dhian-dícheall

Flat out: amach as mo chroí

Fleeing from the law: Ag teitheadh ó thóir an dlí

For 24 hours: Le ceithre uaire fichead

For all the gold in the world: Ar ór an tsaoil

For keeps: Go buan, ar bhuan-choinneáil

Forget it: Fág é mar scéal, fág marbh é

From the vertical: As a dhíreach

From which I or we conclude: Rud a fhágann...

Frown of concentration: Na gruanna cruinnithe, an díriú aigne, cruinniú
aigne le aithint, feiscint ar a aghaidh, na malaí cruinnithe

Frustrate: Cuir frustrachas, (Plan) sáraigh, mill, frustrated = clipthe

Fuck you too!: an eascaine chéanna ort!

Generic name: Ainm cineálach

Get down to doing something: Crom ar...

Get the better of: Gabháil lastuas de: nó dul lastuas de

Go into hiding: Dul faoi cheilt

Going into teaching: Ag dul le múinteoireacht

Going on and on about something: Ag déanamh seanbhróg de, ag imeacht chun
seanbhróig, píobaire an aonphoirt, bíonn an port céanna aige i gcónaí

Going to hell: Dul sa bhfiantas

Good for you: Mo ghrá i gCaiseal tú

Good times and bad times: Tamall sásta agus tamall míshásta

Good timing etc.: Tráthúil

Grade: Comm. Cáilíocht f3 Hierarchy = aicme. Schol = grád m1. Class = rang.
Verb = rangaigh OR grádaigh

Handle Manipulate: Ionramháil

Hasn't he great words: Nach aige atá na téarmaí

Hasty judgement: Grod-bhreith

Have a go, try it: Féach leis

Have feeling for: Tuig

He MAY not be hungry: B'fhéidir ná fuil ocras air

He always tried to avoid the wet: Bhí sé an-sheachantach ar an bhfliuchán

He arched his back: Chuir sé dronn air féin

He asked to be left in: D'iarr sé a ligean isteach

He bossed everyone: Dhein sé barrastóireacht ar gach éinne

He broke his word: Bhris sé a fhocal

He burnt his boats: Níor fhág sé caoi teite na tormais air féin


He gave me a tap: Thug sé mion-bhuille dom, cnag, criog (Connemara). Bhuail
sé ar an ndoras, bhuail sé buille ar an ndoras, chnag sé ar an ndoras

He gave me full measure: Thug sé an tomhas go maith dom

He gave me permission to go: Thug sé cead bóthair dom

He had a big influence on the play: Is mór a chuagh sé i bhfeidm, i gcion ar
an imirt

He had given himself up for lost: Bhí coinne déanta lena anam aige

He had her on his arm: Bhí sí ar bhacán a láimhe leis

He had the sense to: Bhí sé de stuaim aige

He hadn't a brass farthing: ní raibh pingin rua aige

He has a card up his sleeve: Tá cárta cúil aige

He has a good attitude: Tá dea-dhearcadh ann

He has a long reach: Tá sé fada sna lámha

He has a reputation for being a good teacher etc.: Tá ainm na
múinteoireachta air, ainm in airde mar mhúinteoir air

He has an air about him: Tá cuma ghalánta air, tá roilsí ag baint leis.

He has bled too much: Tá an iomarca fola tugtha aige

He has done great work and is well recognised for it: Tá ard-obair déanta
aige agus ard-aithne air ina thaobh.

He has his wits about him: Níl aon fhán air

He has lost the use of his arm: Tá a sciathán síos leis

He has poor prospects: Tá an scéal an-bhreac aige

He has sharp ears: Tá cluasa easóige aige

He has the worries of the world on him: Tá seacht gcúraimí an tsaoil air

He is a discerning judge: Tá breithiúnas, breithiúntas, breithiúnachas,
maith aige

He is as broad as he is long: Tá sé comhfhad comhleithead

He is fit for nothing: Níl aon saghas críche air, níl ann ach cúl le rath.
He is fit for a job = tá acmhainn a chuid oibre ann. It is a horse fit for a
king = díol rí de chapall.

He is here in his two roles: Tá sé anso ina dhá hata. Hata can be used for
role

He is in good form: Is éadrom a chroí, tá croí éadrom aige

He is not much better than me: Ní mór sa bhreis aige orm

He is not to be denied: Ní féidir é a chur ó dhoras

He is only looking for an excuse: Níl uaidh ach iarraim cúis

He is out of time with the rest: Níl sé ar chomh-bhuille leis an gcuid eile

He is reputed to be rich: Tá clú an tsaibhris air

He is very aware of his social status: Is breá leis an uaisleacht ??

He is well again: Tá sé thar n-ais ar a shean-léim

He is widely known: Tá aithne go fada leitheadach air

He kept a straight face: Choinnigh sé dreach stuama air féin

He knows better than to do it: Ní baol dó é a dhéanamh

He knows every individual sheep: Aithne chinn

He laid a trap for him: Bheartaigh sé inneall dó. Inneall here = device,
trap. D'fhéadfá gaiste a úsáid

He likes to sit beside me: Is lem' ais is fearr leis suí

He looks like his father: Tá dealramh a athair air, tá sé dealraitheach lena
athair

He lost touch with them: D'imigh sé ó chaidreamh ortha

He made a clean sweep of it: An clár a lomadh etc., níor fhág sé fuíoll
buille air. He made a clean sweep of his staff = chart sé amach a raibh ar
an bhfoireann

He made sacrifices for it: Chuir sé crua air féin etc.

He may get it: Seans ann go bhfaighidh sé é

He may not be hungry: B'fhéidir ná fuil ocras air

He met with a loss: Tháinig caill air

He misses little: Is beag atá ag dul amú air

He models himself on..: Deineann sé aithris air, tá sé mar mhúnla aige.
Céirshamhail = wax model. Cuspa = artistic model.

He pointed his finger at her: Dhírigh sé a mhéar uirthi

He praised me but he didn't mean it: Mhol sé mé ach ba ó bhéal é.

He prompts him into action: Spreagann sé chun gnímh é

He put his arm around her: Chuir sé a lámh thairsti

He put his foot in a trap: Do chur sé a chos in inneal

He puts on airs: Bíonn éirí in airde ag cur as do. Dhein sé duine mór de
féin os mo choinne, bhí sé ag cur gothaí air féin liom

He ran out of money: Ní raibh aon airgead fágtha aige! Rith sé as airgead.
The potatoes were running out, ag dul as, ag éirí gann, tearc

He regarded that as a minor inconvenience: Ba shuarach leis é sin mar
chonstaic

He risked his life: Chuaigh sé i bhfiontar a anama. Chuaigh sé sa tseans

He rose to the bait = mheall an cleas é:

He saw him in action: Chonaic i mbun birt é

He scored an own goal: Chac sé ina nead féin !

He shelved it: Chuir sé ar athlá é

He silenced me: Bhain sé an chaint díom

He sold it at a loss: Dhiol sé fé ráta é

He spares no effort: Ní dheineann sé aon leath dá dhícheall

He spoke of nothing else: Ní raibh as a bhéal ach é

He spoke with relish: Labhair sé go díograiseach

He sure knew his business: Bhí a cheard aige siúd

He takes the biscuit: Ná hiarr ina dhiadh é

He thought they were a special crowd: Ba dhream speisialta iad aige, nó aige
iad.

He threw a fit: Bhuail racht é

He threw away his chance: Lig sé an fhaill uaidh

He threw away his life: Reic sé a bheo in aisce

He took the audience by storm: Chuir sé cluain ar an lucht éisteachta as
láimh

He treated it as a joke: Lig sé amach ar ghreann é. Dhein sé magadh de

He was AT the funeral: Bhí sé SA tsochraid

He was a good motivator: Ba mhaith an fear é chun daoine a spreagadh

He was closely questioned: Deineadh dian-fiosrú air

He was covered in mud: Bhí culaith dhraoibe air

He was elected unamimously: Tofadh d'aon ghuth é, d'aon toil

He was excluded: Cuireadh as an áireamh é

He was flabbergasted, lost courage: Thit an lug ar an lag aige

He was in top form: Bhí sé lán croí agus aigne, bhí croí ard aige

He was involved in it: Bhí lámh aige ann

He was left out ( of the team etc.): Fágadh ar lár é

He was making faces at me: Bhí sé ag cur strainceanna air féin liom

He was refused a hearing: Ní bhfuair sé éisteacht

He was sent away with a flea in his ear: Cuireadh chun bealaigh é go
maolcluasach

He was short two votes: Bhí sé gann de dhá vóta

He was struggling with: Bhí deacrachtaí aige le

He was stuck to the ground: Fuaite don talamh

He was swamped in work: Bhí sé go dtí an dá shúil in obair

He was the real thing: Bhí an braon ann

He was thrown on his own resources: Fágadh ar a chonlán féin é

He was under threat of expulsion: Bhí an bagairt air é a dhíbirt

He was very generous: B'é croí na féile é

He was very unlucky: Bhí dearg mhí-ádh leis

He was well disguised: Bhí an cheilt go maith air

He well deserves it: Is maith an airí (f4 = just reward or punishment) air
é. Airí m4 = symptom or physical property

He went white etc.: D'iompaigh an lí air. Bhí dath an bháis air

He who has ears to hear: An té go bhfuil cluasa air

He who has nothing: An té gan chuid

He will come to a sticky end: Beidh droch-chríoch air

He will never hear the end of it: Níl dul abhaile aige mura

He would make you believe anything: Dhéanafadh sé nead id' chluais

He wouldn't do things by halves: Ní dhéanfadh sé aon dá leath dá dhícheall

He wouldn't let the ground shift under his feet: Ní bhéarfadh an fuacht ar
an dteas aige, ní bhéarfadh an gruth ar an meadhg aige

He'd drink everything: D'ólfadh sé an sop is an srathar

He'll meet his match: Casfar fear a dhiongbhála air

He's a stick in the mud: Níl ann ach téanam abhaile

He's a thrill-seeker: Is maith leis dul sa bhaol ?

He's at a loss: Tá sé ina bhambairne, tá sé ag dul sa mhuilleann air

He's back to his old self: Ar ais ar a shean-léim aríst

He's nuts: Tá lúb ar lár aige

He's recovering rapidly: Tá sé ina tháinrith chun sláinte (stampeding)

He's slapping his hands together: An dá bhas á bhualadh aige ar a chéile

He's the key player: Eisean an príomh-imreoir

He's the living image of: Níl aon oighre oidhre ar ach é

He's working like a Trojan: Obair na gcapall

He's worried about himself: Tá imní air, tá sé trína chéile ina thaobh féin

Head first: I ndiaidh a chinn

Head off the cattle: Bac na beithígh

Help yourself: ith leat

High and low: Idir fán is ard

His eyes glazed: Tháinig scannán ar a shúile

His face relaxed into a smile: Rith meangadh gáire air

His hackles were raised: Cuireadh cochall air

His hat etc. is down over his ears: Tá an hata ina phúic air

His is a bad shot: Tá drochurchar aige


I will consider it: Déanfad macnamh air

I won't be under the lash of your tongues: Ní bhead fé bhur mbéal

I wonder whether..: Níl a fhios agam.. n'fheadair..

I would have been better off at home: Ba dheas an margadh dom fanacht sa
bhaile

I would hold my breath: Stadfadh m'anáil orm

I would swap nothing for that: Ní thabharfainn cac gé mar mhalairt air

I wouldn't be in my interest: Níor mhaithe liom é..

I wouldn't doubt you: Ní dhéanfainn dabht díot

I wouldn't mind..: D'oirfeadh..

I'd risk anything for it: Raghainn faoin roth

I'll be even with him yet: Beidh mise cúiteach leis sin fós

I'll bet ya: Cuirimse geall leat go..

I'll have to wind up: Caithfead glinneáil

I'll repay him with interest: Tabharfaidh mé tomhas a láimhe agus tuilleadh
dhó

I'm ignorant of that: Táim dall ar sin: aineolach ar

I'm in a quandary about: Táim i dteannta nimhe fé..

I'm inclined to: Tá fonn orm..

I'm jealous of him: táim in éad leis, tá formad agam leis

I'm not making out that it was a great feat: Nílim ag iarraidh gaisce a
dhéanamh de

I'm supposed to be there: Táim le bheith ann

I'm tied to time, have a tight schedule: Táim ag faire na huaire

I've all sorts of things wrong with me: Tá seacht ngalar na sléibhte orm

I've an appetite: Tá béal agam

Identify: Aithin Sainaithin: Unidentified, gan aithint

If I could pick and choose: Dá mbeadh breith ar an dá rogha agam

If he gets wind of it: Má fhaigheann sé gaoth an fhocail nó cogar an scéil

If my memory serves me right: Más buan mo chuimhne

If that was how I was inclined: Dá mba é mo mheon é

If you were in my position: Abair go mbeifeá im' áitse

If: má's rud é. Basic phrase.
Past dá mba rud é etc.

Ignore: Scaoil tharat: lig thar do chluais: déan neamhiontas de: ná féach
siar air

In a quandary: I gcathair ghríobháin (In a maze)

In any kind of decent condition: Ar aon slacht

In any one of the three courses: In aon cheann desna trí chinn de chúrsaí
MOS

In between the two of them: Idir eatarthu

In case of doubt: I gcás amhrais

In contradistinction to: Mar chontrárthacht ar

In doubt as to which: Bhí dabht an dá bhóthar air

In exile: Ar díbirt

In fact: Is amhlaidh, sé an cás go

In high spirits: Ag caitheamh mo thóna, do thóna etc, croí ard, in
ard-ghiréis

In his cups: Ar deoch

In his muscles: Ina chuislí agus ina chorp. Cuisle

In his senses: Ina chéill, ina cheartmheabhair

In my estimation: De mo bhreith

In my experience: 'Sé m'eolas, d'réir m'eolais ar an scéal etc

In my own interest: Ar mhaithe liom féin

In no way: Ar chor ar bith, in aon chor

In order of priority: In ord tosaíochta

In pitch darkness: I bpic dhoircheachta

In principle: D'réir na rialacha

In sight: Ar amharc, le feiscint

In spite of everything that happened: Ainneoin gach ar tharla

In spite of his fame, no matter how famous he is..: Dá mhéid a cháil, dá
mhéid le rá é

In spite of: In ainneoin, dá éagmais sin

In the blink of an eye: I bpreabadh, bhfaiteadh, bprapadh na súl. Prap =
sudden, abrupt

In the face of danger: I láthair na contúirte


In the heel of the hunt: As deireadh na cúise, i ndeireadh na dála

In the limelight: Ós comhair an phobail

In the peak of his powers: I mbláth a chumais

In the situation that..: Sa chás... dá mba rud é..

In the superlative: Sa sárchéim

In this phase: Sa chéim seo

In uniform: Faoi éide

In view of: I bhfianaise ..

Inclined to: Claonadh a bheith ort: fonn a bheith ort

Indicative: A léiríonn

Inherit: Faigh le hoidhreach, faigh mar oidhreacht, nó tar in oidhreacht

Inside out (Kerry): Isteach is amach, drom ar ais

Insist on something: Seasamh ar rud: rud a dhearbhú

Insist: Seasamh ar rud: to insist that = dearbhú go: maíomh go

Instil into: Cuir ina luí ar: instil = cuir i

Interpret: rud a Mheas, Bain Ciall as, léamh a dhéanamh ar..

Irrelevant: Ní bhaineann sé le hábhar

Is it representative: an Sampla maith é?

Isn't it a thundering nuisance: Nach céasta an ball séire é

Isn't that enough, isn't it quite enough: Cá beag

It costs a shilling: Tá scilling air

It doesn't last long: Ní leanann, mhaireann sé i bhfad

It goes against the grain: Bheadh col orm é a dhéanamh

It is a condition ..: Mar choinníol ar ..

It is a joint venture: Táid comhpháirteach sa rud seo

It is as far for me as it is for you: Comhfhad duitse agus domsa é

It is called Foinse: Tá Foinse air

It is out of my reach: Níl breith agam air

It is the informed thing to do: Sé an t-eolas é

It looks as if the weather..: Tá an dealramh ar an aimsir

It measured twenty feet: Bhí fiche troigh ann

It paid off: B'fhiú é

It put him to the pin of his collar: Chuir sé trína úmacha é. úim = harness.
Úim v. = to harness. Tá an úim is an tslinn aige = he is all ready for
action. Slinn here is a reed for weaving linen.

It sent shivers down my back: Chuir sé drithlíní fuachta liom

It smells of smoke: Tá boladh toite air. To smell bolaigh

It sounded a long way off: Taibhsigh sé i bhfad ó bhaile, déarfá ar a ghlór
go raibh sé i bhfad uait.

It sounds hollow: Tá glór toll aige

It sounds like French: Tá blas na fraincise air: Note fraincís is what
Munster people say but fraincis is correct

It sounds like a drum: Tá glór druma aige

It sounds like the truth: Tá craiceann na fírinne air

It sounds well in a speech: Cuireann sin maise ar óráid

It takes a lot to remedy it: Iarrtar mórán chun a leighis

It transpired: Tharla go

It used to be said: Bhí sé ráite

It was broken down by: Bhí sé briste suas de réir

It was disappointing: Ní raibh sé ach cuíosach, leathchuíosach, go lag etc.

It was handed over: Tugadh ar lámha

It was said of him: Bhí sé amuigh air..

It was similar to: Bhí sé ar aon dul leis. was a parallel etc

It was their biggest enemy: Ní raibh aon namhaid acu ach é (Nell Phurge)

It was touch and go: Chuaigh sé go dtí an dóbair

It will be an issue: Beidh sé ina chnámh spairne, díol spéise

It will have to be dissolved: Caithfear é a thuaslagadh ar dtúis

It will serve his purpose: Déanfaidh sé cúis

It works out as 100 pounds: Céad punt an t-iomlán

It would make your hair stand on end: Thógfadh sé an ghruaig ded' cheann

It would not worry them at all: Ní dhéanfadh sé aon bhuairt dóibh

It would strengthen your opinion. It would increase your conviction:
Threiseodh sé do thuairim

It wouldn't take much to make me..: Is beag a bhéarfadh orm, is beag a
thabharfhadh orm bualadh amach an doras..

It's a big nuisance: Is cur isteach mór é

It's a fine day, if one could find some means of enjoying it: Tá lá breá
ann, dá mbeadh a dhath ag duine a shnáithfeadh sé leis

It's a good prospect: Is maith an tuar é seo

It's a great loss: Is mór an scrios, an chreach é

It's a great satisfaction: Is mór an sásamh

It's a hopeless situation: Tá sé ó mhaith mar scéal, tá sé doleigheaste, is
ainnis é mar scéal

It's a likely story: Tá craiceann ar sin mar scéal, sin scéal go bhfuil tóin
air, baineann sé le dealramh,

It's a mystery to me: Ní thuigim dubh bán ná riabhach é

It's against etiquette: Tá sé in aghaidh béas

It's all adding up to a nice sum: Tá sé ag teacht chun suime

It's an awful sight: Tá sé ina feic shaolta

It's easier to do it because of it: Is fusaide é a dhéanamh

It's good in its way: Tá a mhaith féin ann. My father always begrudgingly
said of everyone, he's good in his own way!

It's growing, they're growing: Tá fás fé, fás fúthu

It's growing: Tá fás faoi

It's just as well: Is maith go, etc

It's just the amount I need: Tá mo thomhas i gceart ann

It's just wishful thinking: Níl ann ach rud atá in aice le do thoil

It's likely: Is cosúil..

It's little wonder: Is beag an t-iontas

It's no advantage to him: Ní mór dó

It's no great loss: Is beag an scéal é. Ní fiú biorán é

It's not good to stand alone: Is maol gualainn gan bhráthair

It's not likely: Ní baol go..

It's not much good: Níl puinn maitheasa ann (TOL).

It's quite likely: Tá seans maith ann go

It's the same for me, I'm in the same boat: Is amhlaidh dom

It's up to yourself: Is fút féin atá sé

Join a queue: dul i scuaine

Keep from deteriorating: Coimeád gan dul ar neamhní

Knock him off his feet (maybe killed): A chur dá chois é.

Lack of sympathy: Neamhthrua

Ladies first: Tosach dosna mná

Landmarks: Comharthaí bóthair, cuain, talún etc.

Lap: Cuairt (of track).of body ucht m3. an t-ucht. To lap up = leadhb siar.
Waves bheith ag lapadaíl or ag slaparnach.

Last to: Leanann, seasann, maireann. It's too good to last = ní bhíonn tréan
buan. Supplies will not last = ní mhairfidh an stór...To make something last
= fad a bhaint as rud. Ní chuirfidh an Rialtas isteach an bhliain. Ní
mhairfidh an Rialtas Tá breis caithimh sa ghallúnach.
Éadach le teilgean
ann, caitheamh ann.
Bhaineas dhá bhliain as an gcóta so. Is gearr le dul ort
an méid sin = that won't last you long. Is iomaí bliain fós ann. Ní
threabhaidh sé an oíche. Ní sháróidh sé an oíche. Má mhairim. To outlast
someone = duine a chur, bheith beo ina dhiaidh. Tabharfaidh mó chóta an
geimhreadh nó bainfidh mé an geimhreadh as mo chóta.


Lasting: Buan, márthanach, taoisleannach, a bhfuil caitheamh maith ann. of
friendship = buanseasmhach. Lasting peace = síocháin shuthain.
Suthain =
perpetual, eternal.
An bheatha shutain = eternal life

Lather of sweat: Súp allais

Leaning: Claonta, cromtha, ar fiar, ar scéimh, ar leathcheann. Leaning s.
claonadh, scéimh, leathcheann.

Learn to control yourself: Foghlaim le guaim, le smacht a choimeád ort féin

Leas an phobail: Public well-being

Leer: Súil theaspaigh a chaitheamh le duine

Let sleeping dogs lie: Fág marbh é (TOM)

Let's assume: Abraimís

Letter of advice: Litir faisnéise

Life disgusts me: Tá gráin agam air

Life is strange: Is ait an mac an saol

Like understands like: Tuigeann Tadhg Taidhgín

Like us, similar to us: Ar ár nós féin

Lined by: Ballaí agus líneáil de ..

Lined: Tá roic tagtha ina aghaidh. Crainn curtha feadh cosáin.
(ar gach
taobh). Bhí saighdiúirí ina líne ar gach taobh.
Tá clúdach scannáin
(membrane) ar an taobh istigh den ghoile. Lining = líneáil f3 : píle = line

Listeners: A lucht éisteachta

Little did I dream that..: Is beag dá chuimhne a bhí agam go

Local conditions: Dálaí áitiúla

Look for directions: Ag cur tuairisc na slí

Looking at the priest: Agus an dá shúil ar an sagart aige

Loss of right: Dul cirte ar ceal

MIGHT IT not be well to warn him?: Nár chóir ..

Make a mess off: Sciot scot, sciot sceat a dhéanamh de rud

Make-do expedient: Leathscéail de sheift

Makeshift --: Leithscéil --

Making his way in life etc.: Ag déanamh dó fhéin

Match: Lasán. Macasamháil f3 leathbhreac, leithéid f2. Cluiche, cleamhnas.
Verb. Meaitseáil. Cuir in oiriúint, bheith inchurtha le.
Suit = tar or cuir
le chéile, oir dá chéile.

Maybe you'ld start it, attempt it, set about it: Scaoilfeá fé

Measure (action): Beart

Methodically, systematically: Rianúil, de réir eagair, de réir oird, go
slachtmhar

Might it not be well..: Nár chóir

Mistaken identity: Aithne chontráilte

Modernise Modernize: Nuachóirigh, tabhair suas chun dáta, cuir in oiriúint
don lá inniu

Money was scarce: Bhí na pinginí an-ghann

Money was worth something: B'fhiú scilling scilling

Moral of the story: Teagasc an scéil, múineadh an scéil

Move in Move out: Bog

Much ado about nothing: Mórán cainte ar bheagán cúise

My blood is tingling: Tá drithlíní i mo chuid fola

My head was bowed: Bhí mo cheann cromtha, mo cheann crom

My legs are wobbly: Tá na cosa ag lúbadh fúm

Namely: Mar atá ..

Ní raibh róshlacht air: It wasn't so great etc.

No thanks to him: Ná raibh maith aige

No-one at all: Duine ná daonnaí

Nod your head: Sméid sé a cheann

None of these are mine (TOL): Ní dem chuidse aon cheann díobh so

Not a lot of people know that!: Is beag má's eol d'éinne san (Mícheál Ó
Catháin !!!! )

 
Not by a long chalk: Is fada buí uaidh é, ní dealraitheach, ní dócha

Not least: Go príomha ?

Not to mind not being able to read: Gan an léamh a bheith aige a bhac

Nothing would put them on the right road: Ní chuirfeadh aon ní ar a leas iad

Nurture: Cothú. Beathú. Tógtha ar an mbrollach = breastfed

Nurturing: Peataíocht will spoil. Peataireacht = loving care

Of equal status: Comh-uasal

On a small scale: ar mhionchóir

On a tight schedule: Ag faire na huaire ?

On lease: Ar léas

On one condition: Ar aon choinníoll amháin

On reflection: Ar athmhachnamh

On the face of things: De réir cosúlachta

On the make: Ar an mbreis

On the other hand: Ar an láimh eile

On the point of, threatening to: Ag faire ar

On the road, wandering: Ag bóithróireacht

On the run: Ar a choimeád Ar a sheachaint

On tow: Ar cheann téide

One by one: Ceann i ndiaidh a chéile, ina nduine is ina nduine

One of the three courses: Ceann desna trí chinn de chúrsaí

One who talks sense: Béal na céille

Open it yourself: Oscail féin é. Dein féin é etc.

Or whatever: Nó eile

Otherwise: Nó : ar chuma eile, ar dhóigh eile

Out and out..: Go smior. Coirpeach go smior = out and out criminal

Out of the frying pan into the fire: Ó thigh an deamhain go tigh an
diabhail. An can be left out of both

Outbreak: Briseadh amach

Over and above: Fara mar atá

Overlapping categories: Téann siad thar a chéile.

Pant: Cnead f3. D'anáil a bheith i mbarr do ghoib agat, ga seá a bheith
ionat, saothar a bheith ort

Pay him back in kind: Tabhair tomhas a láime do

Peacy and tranquility: Suaimhneas agus sochracht

People from here: Duine de bhunús na háite, daoine ón áit so ó dhúchas

Perform: Duties = comhlíonadh Drama = cuir i láthair

Pet hate: Púca na n-adharc

Pinch: Liomóg (f2) a bhaint as duine

Play by ear: Seinnt de réir na cluaise, de réir mar a tharlóidh (improvise).


Postpone: Cur ar athlá

Presentation: Cur i láthair

Prevent it from dying: Coimeád ó bhás

Pushing on a bit: Ag dul i mbeagáinín aoise, ag druidim i mblianta

Put an edge on the axe: Cuir béal sa tua dom

Put milk in the tea: Bainne a chur ar an té

Putting on airs and graces: Baothghalántacht, ag cur gothaí ar..

Quieten down: Suaimhnigh Suaimhniú

Raise an issue: Ceist a tharraingt anuas

Raven-haired: Gruaigh ar dhath an fhéich

Refereeing I wouldn't agree with: Moltóireacht ná bheinn féin ag tarraingt
leis

Relax: Bog (muscle). Person = glac do shuaimhneas, lig do scíth, tabhair
faoiseamh duit féin, Verb = bog, scaoil, (mind or person) socraigh (síos).
The music relaxes me = cuireann an ceol mé ar mo shuaimhneas, nó cuireann an
ceol ar mo shuaimhneas mé (2nd is better)

Relish the food you have, be thankful you have enough to eat: Snáith an
práta beag leis an bpráta mór.

Remind me..: Meabhraigh dom..

Remind someone: Duine a mheabhrú. Meabhrú. Cuir i gcuímhne do dhuine:

Reminder: Litir meabhrúcháin. Souvenir = cuimhneachán

Reminisce: Athchuimhnigh, athchuimhne f

Reminiscent: Cuirfeadh sé i gcuimhne..

Repeatedly: Arís is arís eile

Replace: Malartú, ionadaíocht

Reproach with: Casadh le

Resent: Cuireann olc orm, is beag orm, is fuath liom

Review to: Athbhreithnigh

Reward: Luach a shaothair. Duais

Ring the bell: An clog a bhaint

Risk defeat: Dul i mbaol do bhuailte

 

The blouse was too big for her: Ba mhór an blús aici

The cold touch of marble: Fuacht an mharmair ó mhothú

The crunch: Croílár na ceiste

The day and night are of equal length: Comhfhad lá agus oíche

The day the rising took place: an mhaidin a GHLUAIS an t-éirí amach

The enclosed letter: An litir faoi iamh: Faoi iamh also means secure

The events of the day: Imeachtaí an lae

The fact of the matter is: Is é an cás é

The fair sex: An cineál banda

The finishing touch: Bailchríoch

The full facts: Fios fátha an scéil

The goal is within our reach: Táimid i mbéal an bháire

The good and the great: Na maithe agus na mór-uaisle

The house is flooded: Tá tuile tríd, tá sé faoi uisce

The man in the street: Tadhg an mhargaidh

The man of whom I was suspicious: An té go raibh amhras caite agam air

The matter boils down to this: Seo bun agus barr an scéil

The milk curdled: Do bhris an bainne, do théacht an bainne

The most likely candidates: Na hiarrthóirí is fearr seans

The mountain was covered in fog: Bhí an sliabh múchta i gceo

The name sounds French: Tá blas francach ar an ainm

The odd one out: An ceann corr: odd man out = an t-éan corr

The personal touch: An caidreamh pearsanta

The plane took off: Léim an t-eitleán, chuaigh san aer

The river's in flood: Tá tuile san abhainn: sceith an abhainn

The root of the problem: Bunúdar na faidhbe

The said ..: Réamhráite. The said castle = an caisleán réamhráite

The same amount again: Cothrom is an méid sin aríst

The sea is ruffled, white with foam.: Tá cár ar an bhfarraige. (set of teeth
etc.). Tomás Ó Criomhthain said shéid sé geal gléigeal

The sound died down: Chuaigh an gleo in éag

The standard they would have to achieve: An caighdeán a mbheadh orthu é a
shroichint

The stone which the builders rejected, the same is become the head of the
corner: An chloch d'ár dhiúltaigh na saoir, isí atá 'na chloich cinn chúinne


The thirty mile an hour speed limit: An luas tríocha míle (MOS)

The time is up: Tá an t-am istigh

The time with the shortest shadow: An t-am is giorra scáth. Useful
construction

The walls have ears: Tá poll ar an dteach, bíonn cluasa ar na clathacha

The warrant holds: Ritheann an barántas

The world at large: An domhan mór

The worm will turn: Troidfidh cailleach i gcruacás

There are many like him, it there: Tá mórán ar a chuma ann

There are no pockets on a shroud: Ní bhíonn aon phóca ar aibíd

There are two sides to the story: Tá dhá insint ar an gceist

There are two versions of that story: Tá dhá insint ar an scéal sin

There had to be: Níorbh fhéidir gan a bheith

There is no expectation: Níltear ag braith ar: ag súil le: Níl ionchas ann
etc

There is a great increase in: Méadaíonn go mór ar

There is a knack in it: Tá eolas air

There is no chance whatever: Níl aon dul beo

There is nothing to choose between them: Deartháir do Thadhg Dónall

There was a slight delay: Bhí righneas éigin ar..

There was no alternative: Ní raibh an tarna dul suas

There was no difference between them in height etc: Níl ionga ná órlach
eararthu (Phrase)

There was nothing more likely than: Níor dhóichí rud de ná

There was nothing to look forward to: Ní raibh aon fhéachaint suas ??

There's a bad strain in him: Tá drochbhraon ann

There's a bit of daylight between the sides: Tá ábhairín de sholas an lae
idir na fóirne (MOS)

There's no comparison whatsoever: Níl aon chomparáid fén spéir

There's no point in denying it: Níl gar á shéanadh

There's no smoke without a fire: Ní bhíonn toit gan tine

There's not much left in me now: Níl mórán sú fágtha ionam anois

There's something in the wind: Tá rud éigin ar chois

They accepted one another's wishes: Chuireadar a dtoil le toil a chéile

They are beyond my reach, moneywise: Táid thar m'acmhainn

They are claiming: Táid ag maíomh

They are expecting a boat in Dingle: Tá súil sa Daingean le

They are getting fed up of farmers: Táid ag fáil bailithe, ag éirí bailithe
d'fheirmeoirí

They are head over heels in love: Táid splanctha i ndiaidh a chéile

They are of equal length: Tá siad comhfhad ar a chéile.

They are riding roughshod over me: Tá siad ag éirí thuas orm, ag éirí in
airde orm

They became aware of the habit: Chuadar amach ar an nós. Become cogniscant.
Chuaigh mé amach ar an tslí = I got to know the way. Is deacair dul amach ar
an intinn atá aige = It's hard to grasp his mentality. Ní raghaidh tú amach
ar a rún = nobody could fathom him. Be reported. Má théann an scéal sin
amach ort

They didn't have the bucks: Ní raibh an gustal airgid acu

They didn't relate with the local people: Ní raibh aon luí acu le muintir na
háite

They had an equal chance: Bhí comhsheans acu

They have every nuance perfect: Tá gach cor go beacht acu

They heard: Chuaigh sé go dtí a gcluasa

They held land in common: bhí talamh i bpáirt, i bpáirtíocht acu

They look alike: Tá dealramh a chéile orthu, táid dealraitheach lena chéile

They lost a two goal lead: Cailleadar farasbarr de dhá chúl.
Chailleadar
breis de dhá chúl? Chailleadar tosach de dhá chúl.

They lost their lead of two points.: Ligeadar uatha an farasbarr de dhá
phaointe, breis de dhá phaointe ?

They overpowered him: Ba threise leo air, chloígh siad é

They speak of him as a great fellow: Tá sé ina lán béil acu, tá sé ina laoch
acu

They turned into fine men: Dhein fir mhóra maithe díobh ( Impersonal. The
water turned into wine = dhein or rinne fíon den uisce)

They understood perfectly: Thuigeadar go dianmhaith

They visited: Thugadar turas na Sceilge

They wanted a fight: Bhí fonn fola orthu

They went one by one: D'imíodar ina nduine agus ina nduine

They were amazed by it: Dheineadar an-iontas de

They were back to back: Bhí a ndromanna le chéile

They were on good terms: Bhíodar buíoch dá chéile

They were out of money: Bhí na pócaí folamh acu

They were released from custody: Scaoileadh chun siúil iad

They were scarcely gone: Ní baileach a bhíodar imithe

They wondered, were amazed at where I got the knowledge: Bhí ionadh orthu cá
bhfuair mé an t-eolas

They would treat you like a fool: Dhéanfaidís amadán díot: bheifeá id'
amadán acu. Chaithfidís leat fé mar b'amadán tú: bhí meas an amadáin acu orm


They're at one another's throats: Táid in adharca a chéile

They're gone crazy: imithe fian

They're melting away: Táid ag leá anois

They're streaming out: Ag fágáil ina sruthanna

This will serve as a vehicle for: Bainfear úsáid as so, seo, chun

Thy neighbours goods: Cuid do chomharsan

Time waits for no-one: Ní fhannann am AR dhuine

To Deny: Séanaim Bréagnaím

To acquire a knowledge of something: Eolas a chur, a fháil ar rud

To act as locum tenens: Ionadaíocht a dhéanamh do

To air your opinions: Do thuairimí a nochtadh

To announce one's decision: Do bhreith a fhógairt

To anticipate a result: Toradh a dhéanamh amach roimh ré

To approach a question: Dul i gceann scéil

To approach perfection: Bheith beagnach foirfe

To approach someone: Ceiliúr a chur ar dhuine

To ascend a hill: Cnoc a thógáil

To ascend an incline: Mala a thógáil

To ask for forgiveness FOR: maithiúnas a iarraidh I

To ask to do something: Cead a iarraidh le rud a dhéanamh

To avert anger: Fearg a iompú

To bait someone: Bheith ag spocadh AS duine

To bamboozle, persuade someone that black is white: An dubh a chur ina gheal
ar dhuine

To be a good match: Bheith ag oiriúint, OR ag fóirstean go maith dá chéile.
Bheith ag teacht le chéile.

To be a lone wolf: Bheith i do chadhan aonair (lone barnacle goose), id'
aonarán

To be down on: Bheith anuas ar..

To be dripping wet: Bheith i do líbín báite. Líob = dripping wet object. Bhí
a gruaig ina líbíní léi = her hair was hanging wet and limp

To be glad to welcome somebody: Lúcháir a bheith ort roimh dhuine

To be in a dream: Bheith i dtámhnéal

To be in a position to do something: Bheith i riocht rud a dhéanamh

To be in bad taste: Bheith míchuí

To be in limbo: Bheith lighthe i ndearmad

To be in the wrong about someone: Bheith san éagóir do dhuine

To be in touch with the situation: Fios na gcúrsaí a bheith agat

To be named after: Ainmnithe i gcuimhne

To be obsessed by something: Bheith i ngreim ag rud, ciaptha ag, he became
obsessed by it = chuaigh sé ina cheann dó

To be on the look out for: Súil a choimeád in airde le

To be standing straight up: Bheith id' cheartseasamh

To be subject to disease: Bheith tugtha do ghalar

To be witnesses in wedding: Seas le

To become a teacher.: Dul le múinteoireacht.


To bite your nails: d'ingne a ithe

To boss someone around: Barrastóireacht nó saoistíocht a dhéanamh ar dhuine

To boss someone: Duine a mháistreacht

To bring someone down a peg or two: Béim a bhaint as duine

To bungle: Déan praiseach de

To bury the hatchet: An chloch a chaitheamh as an muinchille f4

To call someone a liar: Bréagadóir a thabhairt ar dhuine

To call someone after someone: Duine a mhuinniú as duine, a ainmniú as
duine. Muinnigh = call, summon, urge, incite. Ag muinniú na madraí =
summoning the dogs. Ag muinniú agus ag saighdeadh an ghasúir = inciting and
urging the boy (to mischief).

To call someone names: Leasaimnneacha a ghlaoch ar dhuine, duine a bhaint as
a ainm

To cast a vote: Vóta a chaitheamh, guth a chaitheamh

To cease to expect: Dúil a bhaint de rud

To change the subject: Ábhar eile a tharraingt anuas

To change your mind: Athchomhairle a dhéanamh ar rud, teacht ar mhalairt de
chomhairle

To charm someone: An chluain a chur ar, é a mhealladh

To cheat the hangman: Thug sé na haenna leis ón gcroch (the livers!)

To check off a list of names: Pointeáil

To check that everything is fine: Dein deimhin de etc.

To check up information: Cinntiú

To chip in: Do ladar a chur isteach, do chion a íoch ( to pay your share)

To come to terms with: Teacht chun réitigh le

To command someone to: Chuir sé aithint (aithne) ar dhuine, or DE dhuine rud
a dhéanamh, ordú a thabhairt do dhuine rud a dhéanamh

To compare him to: É a chur i gcomórtas le

To comply with: Déanamh de réir

To condemn someone wrongly : duine a dhaoradh san éagóir

To congratulate someone: Rud a thréaslú le duine NÓ do dhuine. Thréaslaigh
mé a bhua le Seán: Comhgairdeas a dhéanamh le duine NÓ a ghabháil le duíne


To consult someone: Dul i gcomhairle le duine. Bhí siad i gcomhairle le
chéile = they took counsel with one another. They put their heads together.

To control men: Fir a stiúradh

To cover an issue: Tuairisciú OR plé

To cover: Clúdaím

To crowd in : Plódú isteach

To crown it all: De bharr ar an iomlán

To crush somebody's hopes: é a chur dá dhóchas

To crush someone's hopes: Duine a chur dá dhóchas

To cry wolf: Scéal chailleach an uafáis a bheith agat

To curse someone: Do mhallacht a chur ar. To curse while leaving = do
mhallacht a fhágaint le

To cut my throat: Scian a chur i mo scornach

To deafen someone: Na cluasa do bhodhradh de dhuine

To deal with unfairly: Míchothrom a dhéanamh ar dhuine

To declare a holiday: Lá saoire a fhógairt

To defend the language: Fód na teangan a sheasamh

To deny somebody something: Duine a obadh NÓ a dhiúltiú FAOI rud: rud a
cheilt ar dhuine: an doras a dhúnadh ar dhuine.

To dig a grave: Uaigh a dhéanamh, uaigh a bhaint

To dip into a book: Corrghiota a léamh

 

To disappear: Imigh ar iarraidh, imigh as amharc, as radharc, seangaigh as,
ceiliúr, téigh ar ceal fánaigh

To do good to: Maith a dhéanamh AR

To do something in partnership: Rud a dhéanamh i bpáirt

To do what someone asked you to do: Rud a dhéanamh AR..

To dog ear a page: Leathanach a chúbadh

To doubt: Bheith in amhras go, bheith in amhras ar

To drain a country of money: Tír a scriosadh

To draw attention on yourself: Ag tarrac airde Nó suntais ort fhéin

To drive someone out of house and home: Duine a chur ar dhroim an bhóthair,
ar dhroim an bhealaigh mhóir.

To eat the face off someone: Lán do bhéil a bhaint as duine, agaidh bhéil a
thabhairt dó

To egg someone on: Séideadh faoi (more mischievous), duine a spreagadh

To enable someone to eke out a living: an snáithe (m) a choimeád faoin
bhfiacail ag duine

To enquire: Bheith ag faisnéis

To establish a precedent: Nós a bhunú, sampla a bhunú

To evade detection: Dul gan braith ?, gan aird a tharraingt ort féin ?.

To excuse someone from something: Duine a scaoileadh ó rud, duine a ligint
saor ar a dhéanamh (TOL)

To expect: Braith ar rud, súil a bheith agat le rud, dúil a bheith agat,
coinne agat le rud, rud a shíleadh agat

To exploit: Bain sochar as, tar i dtír air

To express: A chur in iúl (pronounced úil in Munster at least) , a nochtadh

To extend (a building): Breis a chur le..

To extend, enlarge: Méid a chur leis

To face it out: An fód a sheasamh le ceanndánachta

To face the music: Aghaidh a thabhairt ar an anachain le misneach

To face up to: Aghaidh a thabhairt ar, glac le

To feed and clothe: A chothú agus a chlúdach

To find someone out: Dul amach ar dhuine, nó breith amuigh ar dhuine

To flirt with a plan: Bheith ag manaois le seift, manaois = dallying, toying
with, flirting with, fondling a child, shilly-shallying

To fly in the face of God: Dúshlán Dé a thabhairt

To fold one's arms: Ná géaga a fhilleadh ar a chéile

To fold one's hands: Na lámha a shnaidhmeadh le chéile

To forgive someone: Duine a mhaitheadh ar rud

To fulfil the conditions: Na coinníollacha a shásamh

To fund: Buanaim ar ús cinnte. A mhaoiniú

To gag someone: Glas béil a chur air

To gather your thoughts: D'aigne, do smaointe a chruinniú

To get a sniff of fresh air: Bolgam d'aer na spéire a fháil

To get a sum of money together: Déan suas

To get a taste of something: Réamhbhlas m1

To get an in: Cos isteach a fháil

To get engaged: Fáil geallta. Lámh is focal a thabhairt le chéile

To get even: Cúiteamh a bhaint as duine

To get hair to regrow: Athfhás a chur ar

To get his just desserts: An rud atá tuillte agat NÓ an rud is airí dhuit a
fháil

To get into the saddle, mount up: Dul AR marcaíocht

To get out of a rut: Droim a thabhairt don ghnáth

To get to close grips with someone: Breith isteach air

To get to the bottom of the story, get the full facts: Fios fátha an scéil a
aimsiú

 

To ginger someone up: Piobar a chur le duine

To give preference to something: Tús áite a thabhairt do rud

To give someone the benefit of the doubt: Sochar an amhrais a thabhairt do
dhuine

To go begging: Dul le déirc

To go beyond one's level of experience: Dul thar d'eolas

To go beyond your level of expertise: Dul thar d'eolas

To go from bad to worse: Dul ó ghiolla na sliogán go giolla na mbairneach

To go haywire (people): dul ar steallaí mire

To go head over heels: Tóin thar ceanna

To go through a bad patch: Drocham a chaitheam, am cruaidh a chaitheamh

To go to the head man, the top: Gan na cosa a bhac ach dul go dtí an ceann

To go to trouble..: Dua a chur ort féin

To grieve somebody. Buairim. Cuirim brón ar. The story grieved me = ghoill
an scéal orm. Tá buairt, brón, lionndubh orm. Déanaim lionndubh, dobrón,
buairt, i dtaobh, fé, rud.:

To gut something: An t-ionathar a bhaint as rud

To have an interest in something financially: Airgead a bheith agat ann

To have the temerity: é a bheith den diabhal ort

To have the wolf by the ears: Bheith i sáinn

To hold one's attention: Aird a choimeád

To hum: Bheith ag crónán, ag drantán (a tune)

To inquire about something: Fiafraí faoi rud

To intend to: Tá sé ar aigne agam, i gceist agam

To intensify: Géaraigh ar

To intimidate someone into doing something: Teannadh air é a dhéanamh

To judge something by its looks: Rud a mheas ar a chosúlacht

To jump bail: Bannaí a bhriseadh

To keep in reserve: A choimeád mar chúltaca

To keep someone from doing something: Duine a bhacadh ar rud a dhéanamh

To keep something stirring: Piobar a chur fé

To keep them supplied with milk: Bainne a choimeád leo.

To keep up: Coiméad suas, cos ar chos etc

To know by reputation: Aithne cháile

To know something by touch: Rud a aithint ó mhothú. Touch (feel) = mothú

To lead up to a subject: Tarraingt ar scéal

To lean back: Ligim mé féin siar, shín sé siar ina chathaoir.

To lean forward: Lig sé é féin chun tosaigh, claonaim, cromaim chun tosaigh.

To lean on a spade: Taca a bhaint as an ramhainn, luí ar. leathluí ar..

To lean on one's elbow: Síneadh ar leathuilinn, leathuilinn a bhualadh fút

To lean out: Luím amach (thar an bhfuinneoig), cromaim amach.

To lean up against the wall: Drom a chur le falla, seasamh le falla, i
gcoinne an fhalla. To lean, ligim mé féin anuas ar, bainim taca as, luím ar,
ligim mo thaca le

To let him to his own devices: Cead a chinn a thabhairt do dhuine

To let someone be the judge of something: To let someone be the judge of
something

To liken something to something: Rud a shamhlú le rud

To limp: Bheith ag bacadradh, coiscéim bhacaí a bheith ort

To lose control of oneself: Dul as do chrann cumhachta

To lower your eyes: Ísligh na súile ?

To make a beeline for: Tarraingt caol díreach ar

To make a show of yourself: Ceann a dhéanamh díot féin

To make an excuse for someone: Dul ar leithscéal duine

To make approaches to someone: Cur chun tosaigh ar dhuine

To make friends with..: Muintearas a dhéanamh le

To make him release his grip: a ghreim a bhogadh

To make someone speak: Caint a bhaint as duine, é a chur ag caint, caint a
thabhairt air

To make too much of something: An iomarca suime a chur i rud

To manoeuvre someone into a corner: Duine a locadh i gcoirnéal: verb loc

To memorise: A chur de ghlanmheabhair

To merge: Déanann comhchuid de

To modify: Maollaigh OR modhnaigh

To monitor: Súil a choimeád ar.. Monatóireacht a dhéanamh f3

To mope around: Bheith i ndroim dubhach

To mount: Dul suas ar, gabh suas ar, dul sa diallait etc

To nag someone: Bheith sáite as duine

To nickname: Baisteadh

To oblige a friend: Gar a dhéanamh do chara

To order about: Dein giolla de, ag órdú orm

To pass over something in silence: Gan guth ar bith a thabhairt ar rud

To patronize someone: Uasal le híseal a dhéanamh le duine

To pay your respects: Do dhea-mhéin a chur in iúl

To pick something up: NOT pioc suas, but tóg, or tóg id láimh etc.

To pig out: Cráin chraosach a dhéanamh díot fhéin

To place something in position: Rud a chur in ionad

To play down the importance of something: Beag is fiú a dhéanamh de

To play on someone's kindness.: Suí i mbun duine lách. Buannaíocht a
dhéanamh ar fhéile duine

To promote this: É a chur chun cinn

To propose a toast: Sláinte a fhógairt

To put a child up for adoption: Leanbh a chur ar altramas

To put a hole in leather: An leathar a pholladh

To put away your pen: Do pheann a leagadh uait

To put off the scent: Cur ar seachrán

To put on the long finger: É a chur ar an méir fhada

To put something in order: Deis a chur ar rud

To put something in safe keeping: Rud a chur chun coimeád (m3), chun
coimeádta, i gcoimeád. Coimeád can be covering of book, sword etc. Matrix.

To quench a thirst: Tart a mhúchadh

To quicken the time: Géarú ar an mbuille, ar an luas

To reassure: Cur ar suaimhneas, athdhearbhú, etc

To reduce weight: An fheoil a bhaint anuas

To relieve one's feelings: Do racht a ligean amach

To rhapsodise over something: Sceitimíní a bheith ort ag caint ar rud

To risk your life: Do bheo a chur i gcontúirt

To risk your own skin: Do cheann féin a chur i mbaol

To rock the boat: An bád a luascadh

To roll, passive or active: Rolláil (role-áil) (Mairead Bean Uí Lionáird)

To ruin a reputation: A dhea-chlú a mhilleadh

To run a house or hotel: Coinnigh

To run a machine: Oibrigh

To satisfy the conditions: Coinníollachca a shásamh, a fhorlíonadh

To say something with venom: Rud a rá le gangaid

To scatter the cows: Na ba a thiomáint in ainm an diabhail

To seal one's lips, shut up: Glas a chur ar do bhéil

To second a motion: Tacaigh le

To seduce someone from his duty: Duine a chlaonadh

To see in my mind's eye: A shamhlú le súile m'aigne

To seek someone's permission for something: Rud a chur i gcead duine

To set a snare: An dol do chur

To set a snare: Dol a chur i bhfearas, gaiste a chur ar inneall

To set a trap: Gaiste a chur

To set about: Dul i mbun..

To set out an objective: Cuspóir a leagan síos

To set the dogs on someone: Na madraí a dhreasú ionat, leat, dreasaigh, nó
greasaigh, greasú. Cuirfead na gadhair ionat, nó leat

To share WITH people: Rud a roinnt AR dhaoine

To show his mettle: A mhianach a thaispeáint

To shut out the sound: Chun an gleo a mhúchadh

To signal: Comhartha a dhéanamh


To skip: Caithím foléim.
Déanaim leipreach. Bheith ag primceam. Ag damhsa.

To sneer at someone: Fonóid a dhéanamh faoi dhuine

To snub: Gonc (m1) a thabhairt do, aithis (f2) a bhaint as, beag is fiú a
dhéanamh de

To split hairs: Ag minínteacht, ag cailicéaracht

To spoil someone's appetite: A ghoile a bhaint de rud

To spring a leak: Tosnú ag déanamh uisce

To spring a trap: Gaiste, trapa a scaoileadh

To stand up for your rights: Do cheart a sheasamh, do chirt a sheasamh

To step forward: Céim chun tosaigh a thabhairt

To stop doing a pariticular kind of activity: Do chúl a thabhairt le

To strain oneself: Dul thar d'fhulaingt

To sue him: Cás cúirte a thabhairt ina aghaidh

To suit: Luíonn sé le, cuireann sé le, oireann sé do

To suppress a yawn: Brúigh fút, or coinnigh cúl ar..

To swerve: Claonaim, fiaraim, tugaim cor gearr. A swerve, claonadh, fiaradh,
scinneadh ar fiar

To sympathise..: A bhróna a chású le duine

To take advantage of: Brabach a fháil ar dhuine, brabach a bhreith ar
dhuine, suí ina bhun, dánacht a dhéanamh air

To take an oath: Mionn a thabhairt ("Miún" in Munster)

To take on something: Rud a thógaint idir lámha. To undertake.

To take up a position on a question: Intinn áirithe a dhéanamh faoi cheist

To tap a telephone: Cúléisteacht a dhéanamh ar ghuthán

To terrify: Crith chos agus lámh a chur air, sceimhliú

To throw money down the drain: Airgead a chaitheamh le gaoth

To throw on the scrapheap: Caith fé bhun cártaí, or ar charn aoiligh, or ar
chártaí, or faoi thóin chártaí

To thump out a tune: Fonn a phleancadh ar an bpianó

To thump the table: An bord a ghreadadh le dorn

To toss a coin: Pingin a chaitheamh san aer: Ceann nó cláirseach

To trample on something: Gabháil de chosa I rud. Ghabhas de chosa ann = I
trampled on it.

To treat a metal with an acid: Aigéad a oibriú air

To treat something badly: Droch-bhail a chur ar rud

To trip someone up (Figuratively): Bhreith amuigh ar dhuine

To turn a card up: Cárta a iompú

To turn a garment inside out: Ball éadaigh a iompú amach . Drom ar ais,
isteach is amach (Kerry)

To turn a wheel: Roth a chur thart

To turn out as: Iompó amach

To understate: Maollaím ar thuairisc, nó maolaisnéis

To utter a threat: Dhein sé bagairt

To wash your hands of: To lámha a scagadh as

To whet one's appetite: Faobhar a chur ar do ghoile

To wish somebody well: Rath a ghuí le duine

To wonder about..: bheith amhrasach

To wonder at: Ionadh a bheith..

To zoom past: Stróiceadh thar

Token of affection: Mar chomhartha cumainn.

Too confident: An iomarca iontaoibhe astu féin

Too much by half: A leath eile de bharraíocht

 

Trapped: Gafa i ngaiste, ceapaithe i ngaiste

Trip someone: Cor coise a chur faoi dhuine NÓ ar dhuine NÓ tuisle a bhaint
as duine

Trying to take the rough with the smooth: Ag iarraidh an t-olc a shnáthadh
leis an maith a bhí

Turn around: Iompaigh thart

Twenty four parts: Ceithre coda fichead

Two metres squared: Dhá mhéadar cearnaithe

Under our care: Fénar gcúram

Undertake: Gahbáil faoi

Unless..: Murab amhlaidh

Unlucky omen: Droch-thuar, mí-ámharach, mí-fhortúnach

Unlucky star: Droch-chinniúint

Unrecognisable: As aithint

Upon my word: Am briathar

Vehemently: Go nimhneach Touchy Spiteful

Very thick bank of fog: Scailp ceoidh go bhféadfá é a ithe le spúnóg

Vicious circle: Ciorcal lochtach

Victim: An duine atá thíos leis, íobairteach

Wandering aimlessly: Ag imeacht gan aird

Warm and cosy: Te teolaí

Was discussed: Tráchtadh ar..

We are a lazy race: Táimíd an-leisciúil mar chine

We are being denied our rights: Tá ár gceart á gcoinneál uainn.

We got on great: Bhíomar chomh mór le chéile agus a bheadh bó le coca féir

We had to make the money last: Chaitheamar an t-airgead a chur i bhfaid

We have John to thank for that: A bhuíochas sin ar Sheán

We have no alternative: Níl an tarna dul suas againn, níl an tarna suí sa
bhuaile againn

We made friends: Dheineamair mór leo. Dheineamair muintearas leo

We understand one another poorly: Ní maith an tuiscint atá againn ar a
chéile

We went into a huddle: Chuamar i gcogar

We were given an effusive welcome: Cuireadh na múrtha fáilte romhainn

Welcome to the three of you: Fáilte rómhaibh triúr

What I set out to do: An rud a chuireas romham a dhéanamh ná

What advice would you give them: Cé'n chomhairle a chuirfeá orthu (MOS)

What amount of money are you trying to collect: Cé'n sprioc airgid atá
agaibh?

What are you interested in, what are you interests: ?? Cad is suim leat ??
Cé'n caitheamh aimsire atá agat?

What are you on about: Cad é an tseinm atá ortsa

What are your hopes for the future: Cén súilíocht atá agat amach anseo. Cad
air an bhfuilir ag brath, san aimsir romhainn

What begins as a joke often become serious: Tagann an magadh go leaba an
dáiríre

What did he die from: Cad LEIS a fuair sé bás

What do you call it: Cad a thugann tú air

What do you mean by that?: Cad é atá faoi sin agat, cad is ciall leis sin
agat

What do you mean: Cad é atá i do cheann

What does he mean to you: What do you think of him, etc. Cad é do mheas air
etc.

What does it mean to you?: Cad a cheapann tú de etc.

What is the internet best for: Cad chuige is fearr an t-idirlín? (Myself)

What kept you from going to school: Cad a choimeád ón scoil tú?

What must I do: Cad is gá dom a dhéanamh

What size shoes do you take?: Cén uimhir bróg atá agat

What's it about?: Cad is ábhar do

What's it like: Cé'n saghas é?

What's the latest: Cé'n cor is déanaí sa scéal?

What's the purpose of it ?: Cé'n aidhm atá leis ?

What's time to a pig: Cad is fiú am do mhuc? Nioclás Biorthnach

When it would be missing: Dá éagmais

When the test was over: Nuair a bhí an triail DÉANTA

Where did you go to school?: Cá rabhais ar scoil?

Whether I had money or not: Airgead agam nó uaim

Who would be better for it, do it better: Cé fearr chuige

Wild goose chase: Tóráiocht an ghadhair (madra) gan fhios a dhatha

With all due respects to the company: I gcead don chuideachta, don
chomhluadar.

With luck he MAY get it: Seans ann go bhfaighidh sé é

With malice aforethought: Le mailís réamcheapaithe

With regard to: Maidir le

With respect, excusing myself: I gcead + gen. I gcead an chomhluadair. I
gcead duit = with respect to you.

Within a kilometre of: Fé chiliméadar de

Within easy reach of..: I gcóngar ..

Within reach: Fé fhaid láimhe, within earshot is in éisteacht, fé raon na
gcluas. as éisteacht. Fé fhaid radhairc

Within the sound of: in éisteacht

Within the sweep of the net: I gcompal na heangaí

Without hesitation: Gan leisce ar bith, gan amhras

Without him having the health for it: Gan a shláinte a bheith faoi dhó

Working in his own interest: Ag tochras ar a cheirtlín féin. Ceirtlín.
Ceirtlín cáil, cabáiste = round head of cabbage. Tá sé i mbarr na gceirtlíní
geala = he is in high spirits. I dteannta na gceirtlíní = to add to my
troubles.
Dhein an ghráinneog ceirtlín di féin. Ceirtlín de dhuine = rotund,
well-built person. Dhein sé ceirtlín díom = he knocked me in a heap.: x

Working surreptitiously: Obair os íseal

Would you like to speculate on that?: An gcaithfeá tuairim ar sin?

Writhe: Lúbarnaíl Ag tabhairt na gcor

You are a lightning conductor for: A spokesman for. Urlabhraí

You are better off without it: Is fearr uait é

You are distracting me: Táim mearaithe agat, táir ag baint m'aigne den obair

You are in a better position to judge: Is fearr an deis atá agatsa breith a
thabhairt.

You are just imagining: Táthar á shamhlú duit, ar do shúile atá sé

You are not sincere in your praise: Ó bhéal do mholadh

You are yah (Cork city English = you certainly are not) : Tá rud (Tá brón
orm)

You became involved with: Chuaigh tú ceangailte le

You can come to certain conclusions: Is féidir tátail áirithe a bhaint astu.
Tátal

You could fill the bottle three times over: Tá trí lán an bhuidéil ann

You have put your finger on it: Leag tú do mhéar air

You haven't changed a bit: Is tú atá ann i gcónaí

You haven't decided what to do: Níl socair agaibh cad tá le déanamh

You look a lot younger than that: Féachann tú i bhfad níos óige ná sin

You look younger than your years: Féachann tú níos óige ná t'aois

You may take it as true: Mura fíor é bain an chluas, bár na cluaise díom

You may well: Ní cás duit

You may whistle for it now, wish in vain: Cuir méar i do bhéal anois

You should make him do it: Ba chóir duir iallach a chur air é a dhéanamh

You would be flying!: Bheifeá lán de cheol

You'll pay dearly for it: Beidh daor ort

You're trying a new path, job etc: Táthair ag tabhairt bóthar nua, conair
nua ort féin

You've stolen my question, my thunder: Tán tú tagtha romham

Your ears were burning: Bhí tochas id' chluas clé agat